آخرین نرخ تعرفه پزشکی و دندانپزشکی/جدول

یکشنبه 23 خرداد 1395 - 17:48
کد مطلب: 652612
اسحاق جهانگیری

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- سقف تعرفه های خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی در سال 1395 به شـرح زیر تعیین می‌شود:
الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:
1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (000ر220) ریال
2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD(000ر345) ریال
3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (000ر430) ریال
4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (000ر490) ریال
5- کارشناس ارشد پروانه دار (000ر185) ریال
6- کارشناس پروانه دار (000ر160) ریال
تبصره 1- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کنند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره 2- کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و PhD استفاده کنند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره 3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌شود.
تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (15%) علاوه بر تعرفه مصوب است.
ب - سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:
1- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی(000ر12) ریال
2- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت در بخش خصوصی و خیریه بر مبنای کای واحد چهارصد هزار (000ر400) ریال محاسبه می‌شود.
تبصره - ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کدهای(7) و (8) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده معادل دویست و ده هزار (000ر210) ریال محاسبه می‌شود.
3-کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای (7) و (8) کتاب)
با ضریب ریالی یکصد و نود هزار (000ر190) ریال محاسبه می‌شوند.
2- سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی به شرح جدول زیر است:
ارقام به هزار ریال

درجه ارزشیابی بیمارستان
یک تختی
دوتختی
سه تختی وبیشتر
تخت همراه
نوزاد سالم
نوزاد بیمار
سطح دوم
تخت
بیمار سوختگی
تخت بیمار روانی
تخت بخش
POST
C.C.U
تخت بخش
C.C.U
تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU N.I.C.U و RICU
تختBICU
یک
480ر6
040ر5
600ر3
720
520ر2
600ر3
800ر10
600ر3
480ر6
280ر8
960ر12
400ر14
دو
184ر5
032ر4
880ر2
576
016ر2
880ر2
640ر8
880ر2
184ر5
624ر6
368ر10
520ر11
سه
888ر3
024ر3
160ر2
432
512ر1
160ر2
480ر6
160ر2
888ر3
968ر4
776ر7
640ر8
چهار
592ر2
016ر2
440ر1
288
008ر1
440ر1
320ر4
440ر1
592ر2
312ر3
184ر5
760ر5

3- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 1395 به شرح زیر است:
الف – معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب – معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.
4- این تصویب‌نامه شامل بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به مؤسسات خیریه نیز می‌باشد.
5- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه به تفکیک برای سال 1395 در استان‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی استان توسط کارگروهی متشکل از افراد زیر تعیین خواهد شد:
1- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
2- رییس سازمان نظام پزشکی استان
3- نماینده استاندار
4- نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان
5- نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان
تبصره - در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کمیته مذکور حضور خواهد یافت.
6- این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین ماه سال 1395 لازم‌الاجرا است.
1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 (مطابق لیست پیوست تصویب نامه شماره 119561/ت52270 هـ مورخ 10/9/1394 )به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:
1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (000ر140) ریال
2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD (000ر230) ریال
3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (000ر280) ریال
4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (000ر320) ریال
5- کارشناس ارشد پروانه دار (000ر120) ریال
6- کارشناس پروانه دار (000ر105) ریال
تبصره 1- کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره 2- کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره 3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.
ب- سقف ضرایب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی:
1- ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی (000ر8) ریال
2- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت در بیمارستان ها و مرکز تشخیصی درمانی وابسته به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای کای واحد دویست هزار (000ر200) ریال محاسبه می گردد.
تبصره - ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کد (7) و (8) ) که با علامت (#) مشخص شده اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شود، یکسان و با ضرایب ریالی تعدیل شده یکصد و چهل و هفت هزار (000ر147) ریال محاسبه می گردد.
3 - کلیه خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت (خدمات کدهای (7) و (8) که با ضریب ریالی یکصد و سی هزار (000ر130) ریال محاسبه می گردد.
2- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های مشمول به شرح جدول ذیل می باشد: ارقام به هزار ریال

نوع تخت
یک تختی
دوتختی
سه تختی وبیشتر
هزینه همراه
نوزاد سالم
نوزاد بیمار سطح دوم
تخت بیمار سوختگی
تخت بیمار روانی
تخت بخشPostCCU
تخت بخش C.C.U
تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U،RICU
تخت بخشBICU
یک
474ر3
702ر2
930ر1
386
158ر1
544ر1
790ر5
930ر1
474ر3
439ر4
720ر7
685ر8
دو
779ر2
162ر2
544ر1
309
926
235ر1
632ر4
544ر1
779ر2
551ر3
176ر6
948ر6
سه
084ر2
621ر1
158ر1
232
695
926
474ر3
158ر1
084ر2
663ر2
632ر4
211ر5
چهار
390ر1
081ر1
772
154
463
618
316ر2
772
390ر1
776ر1
088ر3
474ر3

3- سهم سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیر دولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف - معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب - معادل هفتاد درصد (70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.
4- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال 1395لازم‌الاجرا است.

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1395 به شرح ذیل تعیین می شود:
الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی:
1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار 106000 ریال
2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD- PhD 132000 ریال
3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی 160000 ریال
4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک 190000 ریال
5- کارشناس ارشد پروانه دار 90000 ریال
6- کارشناس پروانه دار 73500 ریال
ب- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر برای ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیر پزشک دارای دکترای تخصصی (PhD) هیئت علمی و غیر هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر و به شرح جدول ذیل است:

ویزیت
سهم
مبلغ
متخصص و MD-PhD
سهم سازمان
800ر184
سهم بیمه شده
600ر39
جمع کل
400ر224
فوق تخصص ،فلوشیپ و متخصص روانپزشک
سهم سازمان
000ر224
سهم بیمه شده
000ر48
جمع کل
000ر272
فوق تخصصروانپزشکی
سهم سازمان
000ر266
سهم بیمه شده
000ر57
جمع کل
000ر323

تبصره 1- سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع بند (ب) معادل سی درصد تعرفه-های مصوب در جزء (الف) می باشد و مبنای پرداخت بیماران برای کلیه خدمات، ارزش نسبی پایه هر خدمت (بدون اعمال ضریب تمام وقتی) است.
تبصره 2- اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.
ج- ضریب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی
1- ضریب تعرفه دندانپزشکی 200ر5 ریال
2- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (تشخیصی، درمانی و توانبخشی) در بخش دولتی بر مبنای کای واحد 400ر92 (نود و دو هزار و چهارصد ریال) محاسبه می شود.
د- هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی در سال 1395، به شرح جدول ذیل اشت:

نوع تخت
یک تختی
دوتختی
سه تختی وبیشتر
هزینه همراه
نوزاد سالم
نوزاد بیمار سطح دوم
تخت بیمار سوختگی
تخت بیمار روانی
تخت بخشPostCCU
تخت بخش C.C.U
تخت بخش I.C.U جنرال،Ped ICU و N.I.C.U،RICU
تخت بخشBICU
یک
664ر2
998ر1
332ر1
300
666
932
702ر4
332ر1
424ر2
090ر3
180ر6
797ر6
دو
131ر2
598ر1
066ر1
240
533
746
762ر3
066ر1
939ر1
472ر2
944ر4
438ر5
سه
598ر1
199ر1
799
180
400
559
821ر2
799
454ر1
854ر1
708ر3
078ر4
چهار
066ر1
799
533
120
266
373
1,881
533
970
236ر1
472ر2
719ر2

تبصره 1- پرداخت سازمان های بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.
تبصره 2- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، براساس میزان رشد سرفصل های خدمتی و جزییات تعرفه‌های این تصویب نامه قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره 3- داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارایه کننده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند.
2- خودپرداخت ( فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در 1395 به شرح زیر تعیین می شود:
الف- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل سه درصد (3%) و برای سایر بیمه‌شدگان معادل شش درصد (6%) تعیین می‌شود.
ب- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت برای دارو و لوازم پزشکی کمافی‌السابق به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و ده درصد (10%) خواهد بود.
ج- سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی و در خدمات پاراکلینیک (موضوع کدهای (7) و (8) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت) معادل بیست درصد (20%) تعرفه دولتی خواهد بود و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی (سایر کدهای کتاب یادشده) معادل پانزده درصد (15%) تعیین می‌شود.
د- سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد (70%) در بخش سرپایی و نود درصد (90%) در بخش بستری خواهد بود (با رعایت تعهدات قبل از طرح تحول سلامت).
تبصره 1- مابه التفاوت فرانشیز پرداختی بیماران تا سی درصد (30%) برای خدمات سرپایی و ده درصد (10%) برای خدمات بستری از محل منابع طرح تحول نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین می شود.
تبصره 2- فرانشیز تعدیلی فوق الذکر صرفاً در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی قابل اجرا می باشد و در سایر بیمارستان ها فرانشیز بیماران کمافی السابق در خدمات سرپایی سی درصد (30%) و در خدمات بستری ده درصد (10%) خواهد بود.
3- نرخ حق بیمه درمان در سال 1395 مطابق با بند (د) ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح ذیل خواهد بود:
الف- صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری:
1- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری بگیر و وظیفه بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه) در سال 1395 معادل شش درصد (6%) حقوق و مزایای مستمر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به شرح ذیل تعیین می شود:
1-1- بیمه شده شاغل دو درصد (2%) حقوق مبنای کسور و بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران (7/1) درصد حقوق
2-1- دستگاه اجرایی معادل سهم بیمه شده
3-1- مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارکنان دولت (30405) ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه بیمه خدمات درمانی (30440) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).
2- حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد (2%) حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین (7/1) درصد و بقیه تا شش درصد (6%) مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق ودستمزد مشمولین قانون کار است.
تبصره- در صورتی که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آنها معادل حداقل حقوق و مزایای قانون کار تعیین می شود.
3- در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق های مربوط باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می‌شود.
4- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (30) قانون برنامه پنجم توسعه می‌توانند با پرداخت شش درصد دو برابرحداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.
ب- حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل شش درصد حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین که صد در صد آن توسط دولت تأمین می‌شود.
تبصره- در مواردی که بیمه شده اصلی مددجو یا توانخواه تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و خانواده آنها (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان بهزیستی نمی باشد، پوشش بیمه ای آنها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (3) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان و یا بیمه سلامت همگانی امکان پذیر می شود.
ج- حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌شود.
د- نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال 1395 برای سایر گروه ها (صندوق‌های بیمه ایرانیان، بیمه سلامت همگانی، کارکنان وظیفه، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان و بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد) برابر سیصد و ده هزار ریال (000/310) ریال به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1- سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هریک معادل پنجاه درصد(50%) سرانه مصوب است.
تبصره 1- در مورد گروه های نیازمند موضوع تبصره بند (2) تصویب نامه شماره 74515/ت40302 ک مورخ 14/5/1387 میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه شده (مازاد بر پنجاه درصد) بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان بیمه سلامت ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا رأسا توسط سازمان بیمه سلامت ایران تعیین می‌گردد. مشارکت بیمه شدگان فوق از نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی معادل پانزده درصد (15%) است.
تبصره 2- حداکثر مدت زمان اعتبار میزان بخشودگی برای سهم مشارکت بیمه شده معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور دو ساله است.
تبصره 3- خدمات سلامت برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از (20000) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (20000) نفر جمعیت رسیده اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (20000) نفر ملحق گردیده اند (بر اساس تقسیمات وزارت کشور) کماکان در صندوق روستاییان و با رعایت نظام سطح بندی مربوط استمرار خواهد یافت. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می توانند از طریق این نهاد بیمه شوند.
تبصره 4- صد درصد نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال 1395 برای بیماران خاص تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان و بیمه سلامت همگانی توسط دولت تأمین می شود.
تبصره 5- بیمه سلامت همگانی در سال 1395 برای افراد فاقد پوشش بیمه با پرداخت حق بیمه متناسب با میزان توانایی در مشارکت آنان (با مکانیزم تعیین نیازمندی همانند متقاضیان بیمه ایرانیان و یا بر اساس نتیجه استعلام از بانک اطلاعاتی هدفمندی یارانه ها) و مابقی سرانه به عنوان سهم دولت استمرار خواهد داشت.
2- حق بیمه افراد تبعی درجه (2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب پرداخت می‌گردد.
3- حق بیمه افراد تبعی درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق ها) معادل دو نهم (9/2) مازاد بر حق بیمه مصوب پرداخت می‌شود.
4- شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان، حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
5- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (3) بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.
6- یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عایله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تأمین می‌شود.
7- سازمان بیمه سلامت ایران مجاز است نسبت به پوشش بیمه اتباع بیگانه مقیم ایران با معرفی وزارت کشور اقدام نماید.
تبصره- پوشش بیمه ای اتباع بیگانه سایر اقشار (دانشجویان، طلاب و خانواده ایثارگران) در صورت درخواست بیمه گذار مربوط بلامانع است.
هـ- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال 1395 لازم‌الاجرا است.

20106

31 / 20
کد خبر: 652612 0 0

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار