کاهش 15 درصدی تصادفات نسبت به سال گذشته در مازندران