در گفت‌وگو با ایسکانیوزمطرح شد؛

فضـای ناسـالم رقابتـی یکی از چالش‌های صنعت نفت / رتبه بندی سازندگان تجهیزات نفتی، سکوی پرتاب آن‌ها

دوشنبه 6 فروردین 1397 - 14:27
کد مطلب: 914165
حمیدی

رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: متاسـفانه به دلیـل نبـود رتبـه بنـدی در حـوزه هـای مختلــف ســاخت تجهیزات،هــم اینــک میــان تفــاوت ها،مزیــت ها،تمایــزات ســازندگان تجهیــزات نفتــی برتــر بــه هیــچ وجــه مشــخص نیســت، بنابراین ارزیابــی مجــدد بــرای رتبــه بنــدی ســازندگان تجهیــزات امــری ضــروری اســت.

عبدالرضا حمیدی نایب رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ گفت: یکـی از چالـش هـای محیـط و سـاختار صنعــت نفــت، کمبــود فضــای رقابتــی واقعـی و سـالم یـا بـه گفتـه‌ای وجـود فضـای ناسـالم رقابتـی اسـت. وقتـی کـه رقابت نیسـت، یا اینکـه رقابت ناســالم و دارای طعــم روابــط رانتــی اسـت، دیگر شـفافیت وجـود ندارد. وقتـی هم شـفافیت وجود نداشـته باشـد، قابلیت هــا و صالحیــت‌هــا و شایســتگی‌هــای تــوان فنــی شــرکت‌ها مشــخص نمــی‌شــود و در هــزار تــوی روابــط غیـر شفاف، لیسـت خوبهـا بـا سـایرین عـوض مـیشـود.

او تصریح کرد: برای پاسـخ صحیـح بـه چنیـن اوضاعی، سـالیان سـال اسـت کـه سـازندگان بـه یـک رهیافـت عملی رسـیده‌انـد و آن اینکـه بـه طـور حتـم همانند تجربه بسـیار از کشـورها از جمله شـرکت‌هـای مهندسـی در ایـران بایـد شـرکت‌های سـازنده تجهیـزات مطابق شـاخص‌هـای معیـن و مشـخص رتبـه‌بندی شـوند تـا کارفرمایـان و پیمانکاران اصلـی و فرعـی بداننـد که فالن سـازنده ایرانـی کـه تبلیغـات آن گـوش فلـک را پرکــرده، دارای چــه گریــد یــا رتبــه ای اســت،همین مســاله باعــث مــی شــود کــه ســایر ســازندگان در یــک محیــط رقابتـی تـاش کننـد کـه تـا تـوان فنی واجرائـی شـان ارتقـا دهنـد.

حمیدی تاکید کرد: متاسـفانه به دلیـل نبـود رتبـه بنـدی در حـوزه هـای مختلــف ســاخت تجهیزات،هــم اینــک میــان تفــاوت ها،مزیــت ها،تمایــزات ســازندگان تجهیــزات نفتــی برتــر بــه هیــچ وجــه مشــخص نیســت و صرفــا پارامترهـای نظیـر توصیـه های شـفاهی ،روابـط تـودر تـو ،حضـور مدیـران دولتی اسـبق در هیـات مدیـره ها،داشـتن رانت اطالعاتـی و سـایر متغیرهـای معـرف به حضـور در زمینـه موفقیـت در مناقصـات را فراهـم مـی سـازد. بنابرایــن ارزیابــی مجــدد بــرای رتبــه بنــدی ســازندگان تجهیــزات امــری ضــروری اســت.چرا کــه میــان برنــد خــوب بــا برنــد برتــر بایــد مشــخص شــود.

نایب رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، افزود: تا مادامــی کــه نتوانیــم شــاخص گـذاری مناسـبی بـر کیفیـت ، کمیـت، عمــق تکنولــوژی ، تــوان مالــی و بسـیاری دیگـر از آیتـم هـای ضـروری بـرای شـرکت هـای سـازنده تجهیـزات ایجـاد و عملیاتـی نماییـم، بـدون شـک عدالـت اقتصـادی را نمـی شـود در خرید هـا و مناقصـات مشـاهده نمـود. اینکـه صرفــا بــا نــگاه بــه قیمــت بخواهیــم تمایــز ایجــاد نماییــم، آنــی مــی شــود کــه امــروز مــی بینــم کــه نــه بــرای مصـرف کننـده منفعـت دارد و نـه بـرای تولیــد کننــده. بــه بــاور نگارنده،رتبــه بنــدی ســازندگان زمینــه و مقدمــه ای بــرای برنــد ســازی بنــگاه برتــر در سـطح ملی و بیـن المللی،جذب سـرمایه گذاری،خریـد وشـرکت سـازی واحدهای بــزرگ ســاخت داخل،بهبــود ســاختار هلدینگــی واحدهــای صنعتی،شــفافیت در نظــام قیمــت گذاری،کاهــش روش هــای واســطه گــری در تامیــن تجهیزات،شــفافیت در اجــرای نظــام هــای مناقصــه ها،تقویــت اعتمــاد بــه حــوزه ســاخت داخل،تقویــت روابــط سـندیکائی و راهبـردی میـان ذی نفعان صنعــت نفــت خواهــد شــد.

او در پایان گفت: بدیهــی اســت چنیــن اتفــاق بزرگــی فقــط از ســوی تشــکل هــای صنعتــی نظیــر انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت روی نمــی دهــد و نیازمنــد داشــتن همــت و یــک دســتور کار مشـخص بـا حضـور سـایر ذینفعـان درایـن حـوزه اسـت تـا بتـوان نتایـج آنرا قبـول داشـته و مطابـق آن عمـل نمایند.

402

169 / 161

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار