شرکت‌های استارت‌آپ در پیچ‌وخم قوانین

سه‌شنبه 15 آبان 1397 - 12:03
کد مطلب: 975891
استارت آپ

متاسفانه تا به امروز شرکت‌های نوپا در پیچ‌وخم قوانین و تغییرات مدیران بوده است و این امر باعث شده که اکثر شرکت‌های استارت‌آپی به حقوق قانونی خود دست پیدا نکنند.

به گزارش خبرنگار گروه علم‌وفناوری ایسکانیوز، دنیای تکنولوژی و استارت آپ در تمام کشورهای در حال توسعه و معرفی ایده‌های جدید است و در این زمینه ایران نیز از قافله عقب نمانده است و توانسته استارت‌آپ های جدیدی را در کشور معرفی کند تا بتواند با ایده پروری و ارائه فن‌آوری‌های نوین به رونق فضای کسب و کار و اشتغال‌زایی کمک کند.

استارت آپ‌ها که با ترسیم آینده‌ای متفاوت شروع به کار کرده‌اند، حالا دست و پای‌شان در تار و پود قوانین نخ نما گیر کرده و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. به عنوان مثال بیمه که حق همه افراد است برای کارکنان و فعالان استارت‌آپ به هدفی دور از دسترس تبدیل شده که تنها با وضع قوانین جدید در همان سیستم سنتی محقق خواهد شد.

استارت‌آپ‌ها ایده و مدل‌های خلاقانه‌ای را در کسب و کار ارائه کرده‌اند که متفاوت از مدل‌های قبلی است؛ به همین دلیل هم نیازمند وضع قوانین جدید هستند.

با وجود اینکه چند سال از عمر این شرکت‌ها می گذرد متاسفانه شرکت‌های بیمه‌ای به درستی وارد این عرصه نشده‌اند و برخی از این شرکت‌ها با مشکل مواجه هستند.

در همین راستا سورنا ستاری در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با بیمه مرکزی تاکید داشت که بعد از گذشت 4 سال تازه بیمه مرکزی دست به کار شده تا از استارت‌آپ و شرکت‌های دانش بنیان در چهارچوب قوانین و مقررات حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

این درحالی‌است که تولد استارت‌آپ‌ها با ماهیت نوآورانه بدون هیچ بیمه و پشتوانه ای در فضای سنتی ایران که میل به سکون دارد تناقضی است که کارآفرینان از ابتدا با پیامدهای آن روبرو بوده‌اند. با اینکه همه مسئولان و کارآفرینان معتقدند حل این مشکل در روزآمدی قوانین و بوروکراسی خلاصه می‌شود؛ اما تاکنون اقدامات تاثیرگذاری در این خصوص صورت نگرفته است. با این حال استارت‌آپ‌ها به فعالیت خود در این فضا ادامه می‌دهند تا شاید روزی در قانون بیمه کشور جایی پیدا کنند.

هرچند در سال‌های اخیر فعالیت جوانان ایرانی برای راه‌اندازی شرکت استارت‌آپی بسیار افزایش یافته است، اما برعکس اتفاقات خوبی که برای اکثر شرکت های استارت آپی در کشورهای توسعه یافته رخ می دهد، سرنوشت فعالان استارت آپی ایرانی آنچنان با موفقیت همراه نیست.

ﻓﻘﺪان ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﺣﻖ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ یکی از چالش‌هایی است که امروزه اکثر شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند چرا که ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ دارای اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ به صورت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎراﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﭘﯽ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد داشته ﺑﺎﺷﻨﺪ.

همچنین ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتاپ یکی از چالش‌های دیگری است که استارت آپی‌ها با مواجه هستند. در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺻﻼ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻮاره رﺗﺒﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﮐﻨﺪ.

در همین رابطه علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم‌وفناوری ایسکانیوز، در خصوص اجرایی نشدن بیمه در بخش استارت‌آپ‌ها اظهار کرد: متاسفانه تاخیر مدیران و برخی از قوانین باعث شد که موضوع بیمه در ابین بخش‌ها با چالش مواجه شود. ممکن است مدیران قبلی اعتقادی به این قوانین نداشته باشند مدیریت جدید صلاح دیده است که برای رفع موانع با صنعت بیمه قراردادهایی را منعقد کند.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری تصریح کرد: در جلساتی که با کارگروه برگزار شده تلاش می‌کنیم که بسترها را فراهم کنیم تا بتوانیم بیمه‌های زنده برای شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ راه‌اندازی کرد.

مطالب فوق بیانگر این که متاسفانه تا به امروز شرکت‌های نوپا در پیچ‌وخم قوانین و تغییرات مدیران بوده است و این امر باعث شده که اکثر شرکت‌های استارت‌آپی به حقوق قانونی خود دست پیدا نکنند.

می‌توان این نکته را یادآور شد که برای ادامه حیات این شرکت‌ها دولت باید بسترهای حمایتی را فراهم کند تا زمینه برای توسعه فضای کسب وکار هموارتر شود در غیر اینصورت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﭘﯽ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد داشته ﺑﺎﺷﻨﺪ.

انتهای پیام/

169 / 279

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار