mehdi shahabi ایسکانیوز | بازدید دکتر موسى خانى و دکتر اسکندرى از مزارع آموزشى و تحقیقاتى و مرکز پرورش ماهى واحد ورامین پیشوا

بازدید دکتر موسى خانى و دکتر اسکندرى از مزارع آموزشى و تحقیقاتى و مرکز پرورش ماهى واحد ورامین پیشوا

نام عکاس: هه ژار ظاهری
زمان انتشار: دوشنبه 26 تیر 1396 23:44

شماره گزارش: 807646

درباره ما | ارتباط با ما | تبلیغات در سایت |