دو گزینه نهایی برای شهرداری

دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران انتخاب شدند

با آرای اعضای شورای شهر پایتخت دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران انتخاب شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار