دوره های فشرده

دوره های فشرده دانشگاه های انگلستان برای فرار از تبعات برگزیت

دانشگاه های انگلستان بعد از برگزیت با کاهش تعداد دانشجو مواجه خواهند شد. در این راستا مسئولان به فکر ارائه دوره دیگری افتادند تا از این طریق با کاستن هزینه های دانشجویان، تمایل آنان را به دانشگاه های انگلستان بیشتر کنند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار