دکتر علی شاهینی

تقدیر از استاد دانشگاه پیام نور شاهرودبه عنوان پژوهشگر برتر کشور

استاد حقوق و رئیس دانشگاه پیام نور شاهرودبرای دومین سال پیاپی به عنوان پژوهشگر برتردر سال 96 شناخته شد و طی مراسمی از سوی مسئولین دانشگاه پیام نور مورد تقدیر قرار گرفت.

استاد دانشگاه پیام نور شاهرود برای دومین سال پیاپی پژوهشگر برتر کشور شد

دکتر علی شاهینی استاد حقوق و رئیس دانشگاه پیام نور شاهرودبرای دومین سال پیاپی به عنوان پژوهشگر برتردر سال 96 شناخته شد و طی مراسمی از سوی مسئولین دانشگاه پیام نور مورد تقدیر قرار گرفت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار