دکتر مریم جعفری

«شعر امروز ما» با 11 عنوان مجموعه شعر به بازار آمد

انتشارات تمدن علمی با انتشار ۱۱ عنوان مجموعه شعر به عرصه‌ چاپ و نشر شعر معاصر فارسی وارد شد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده معتمد مطرح کرد؛

لزوم انجام غربالگری سرطان پستان

عضو هیئت علمی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی بر لزوم انجام غربالگری سرطان پستان با روش‌های تشخیصی تاکید کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار