دکتر منوچهر دادگر نژاد

توجه به ایمنی فراوردهای غذایی از نظر سرعت فساد پذیری

معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی سازمان غذا و دارو گفت: ایمنی مواد غذایی از نظر سرعت فساد پذیری نکته مهمی است که روزه داران باید به آن توجه زیادی داشته باشند.

معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو:

هر آنچه روی بسته بندیهای فرآورده های غذایی درج می شود حساب و کتاب دارد

معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه هر آنچه روی بسته بندیهای فرآورده های غذایی قرار گرفته یا درج می شود حساب و کتاب دارد؛برخی ضوابط مربوط به تصاویر و عبارات درج شده دربسته بندی فراورد ه غذایی را تشریح کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار