ماندن خون در عروق

فعالیت های حرکتی، بعد از ترخیص از بیمارستان

بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان، فعالیت های حرکتی مناسب و در حد توان انجام دهند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار