میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق

هوای تهران سالم است؛ شاخص ۶۸

کیفیت هوای تهران با کاهش سه واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۶۸ سالم است.

بر اساس بررسی آلاینده ها؛

وضعیت آلودگی مناطق ۲۲گانه/هوای تهران سالم است

کیفیت هوای تهران روز پنجشنبه با افزایش 8 واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص ۶۸ در شرایط سالم قرار دارد.

هوای پایتخت سالم است

کیفیت هوای تهران امروزبا ۱۷ واحد کاهش میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲، ۵ میکرون نسبت به روز گذشته با شاخص ۶۰ در شرایط سالم قرار دارد.

هوای تهران سالم است

 شاخص کیفیت هوای پایتخت با توجه به کاهش غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در شرایط سالم قرار دارد.

هوای تهران همچنان سالم است/غربی ترین ایستگاه ناسالم، شرقی ترین ایستگاه پاک

هوای تهران در بیستمین روز اسفند ماه در شرایط سالم قرار دارد.

هوای تهران سالم شد

هوای تهران در پنجمین روز دی ماه در شرایط سالم قرار دارد.

هوای تهران سالم است

هوای تهران در بیستمین روز آبان ماه در شرایط سالم قرار دارد.

هوای تهران در مرز شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه

هوای تهران در هجدهمین روز تیر ماه در مرز شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار