هموارسازی مصرف

اصلاح قوانین حمایت از بازماندگان کارکنان دولت ضروری است

پژوهشگرصندوق بازنشستگی کشوری در نشست «صد سال فراز و فرود در حمایت از بازماندگان در قوانین مسمتری» گفت : حمایت حداکثری از بازماندگان بازنشستگان فعلی به بهای به خطر افتادن آینده بازنشستگی شاغلان فعلی فراهم شده است؛ از این رو وضع و تثبیت این گونه قوانین حمایتی، نقض عدالت بین نسلی را به دنبال دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار