هنر مفهومی

شب عروسک های لیلی و دلیار برگزار می شود

شب عروسک های تاریخی لیلی و دلیار در کانون زبان پارسی برگزار می شود.

یک استاد دانشگاه آزاد اسلامی :

بررسی ارتباط تنگاتنگ هنر و معماری شهری /هنرها هستند که به فضا جذابیت می دهند

یک استاد دانشگاه معتقد است:وقتی به بررسی رابطه  هنر و معماری می پردازیم می توانیم آن را مانند یک موسیقی در فضای معماری ببینیم و به آن معنا و روحیه خاصی را تزریق کنیم .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار