پروژه فناورانه

در دانشگاه علوم بهزیستی محقق شد؛

ساخت ارتوز قدرتی دست جهت توانبخشی بیماران سکته مغزی

پروژه فناورانه ساخت ارتوز قدرتی دست (power hand orthosis) جهت درمان افراد با پارزی ناشی از سکته مغزی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار